આ શૈક્ષણિક વેબસાઈટ એવા શિક્ષકોને અર્પણ ,કે જેમને ફકત બાળકોના ઘડતરમા અને શાળાના વિકાસમા રસ છે.Dear all visitor here You Will Get Updates About Educational News, Latest Government And Private Job Related Information, Syllabus Information, And Daily General Knowledge Update. PLEASE NOTE :- Purpose Of This Educational website Is To Share Information To More And More People, If Anybody Finds Anything Wrong Or Object-Able Content In This Website, Pls Contact On info@hiteshpatelmodasa.com Thanks For Visiting. Hitesh Patel
 

SEB-GCC Type and Steno December Examination Notification.....!

State examination Board,GhandhinagarSEB-GCC Type and Steno December 2013 Examination Notification

Important Dates:

Apply date:7/11/2013,2 pm
Last date:18/11/2013,3 pm
fees Submit date:7/11/2013 to 19/11/2013
Exam Date:23/12/2013 to 28/12/2013

Apply online-click here

No comments:

Post a Comment